Bildiri son gönderim tarihi uzatılmayacaktır!

Bildiri Özet Başvurusu Gönderme Kuralları ve Dikkat Edilecek Noktalar

Bildiri özetleri, aşağıdaki bildiri sistemi kullanılarak kongre web sayfası üzerinden çevrim içi olarak ve Türkçe dilinde gönderilmelidir. E-posta ya da doğrudan posta gibi yollarla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Bildiri özetlerinin kabul edilmesi durumunda, sisteme yüklendiği haliyle yayınlanacağı için Türkçe dilbilgisi kurallarına dikkat edilmesi ve özetin yükleme öncesi son kontrollerinin yapılmış olması önem arz etmektedir. Yazım kurallarına uymayan bildiri özetleri, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bildirinin sorumlu yazarı 15 Eylül 2024 tarihine kadar kongre kaydını tamamlamalıdır. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan yazarların bildiri özetleri, kongre özet kitabında yayınlanmayacaktır.


Son Bildiri Gönderim Tarihi: 15 Ağustos 2024

Bildiri Özeti Yazım Kuralları
 • Bildiri özetleri çevrim içi bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Özetler “Poster sunum veya Sözlü sunum” tercihi yapılarak gönderilmelidir. Bilimsel değerlendirme sonrasında bildirilerin, başvuru sırasında tercih edilen poster veya sözlü sunum kategorilerinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik sorumlu yazara e-posta yoluyla kabul mektubunda bildirilecektir.
 • Bildiriye en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, ilk geçtiği yerde açık yazılmalı ve kısaltma parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özetin tamamı, özet başlığı, yazar ve kurum adları hariç olmak üzere, 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri özeti başlığı:
  • Bildiri özeti başlığı açık ve net olmalı, çalışmayı tanımlamalıdır.
  • Bildiri özeti başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Kısaltmalar istisnadır.
 • Yazar isimleri ve kurumları:
  • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
  • İsim ve soy isimler sadece ilk harf büyük, kalanı küçük harflerle olacak şekilde yazılmalıdır.
  • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri araştırmalar için “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” bölümlerinden, olgu sunumları için “Giriş”, “Olgu Sunumu” ve “Sonuç” bölümlerinden oluşmalıdır.
  • Amaç veya hipotez net olarak açıklanmalıdır.
  • Gereç ve yöntem bölümünde çalışmanın tipi (retrospektif, prospektif, randomize, kontrollü, kör vs), kontrol ve çalışma grubu alım/dışlama kriterleri, değerlendirme ölçütleri kısa ve öz tanımlanmalıdır. Etik onay ya da onam varsa ve kullanılan istatistiki yöntemler belirtilmelidir.
  • Bulgular yönteme uygun şekilde verilmeli ve sayısal ayrıntıyla birlikte anlaşılabilir şekilde özetlenmelidir.
  • Sonuç bölümünde sonuç açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. Sonuçlar bulgular çerçevesinde yorumlanmalı, başka araştırmalarla karşılaştırma yapılmış ise belirtilmeli, çalışmanın kuvvetli ve zayıf yanları vurgulanmalıdır.
  • Çalışma bir fon tarafından desteklenmişse mutlaka dip not olarak belirtilmelidir.
Tam Metin

Özet yükleme sırasında ilgili adımda Tam Metin yükleyen yazarların bildirileri kongre bildiri kitapçığında Tam Metin olarak yayınlanacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, çalışma gruplarının belirlediği Bildiri Değerlendirme Komitesi hakemleri tarafından yapılacaktır. Hakem değerlendirme sonucuna göre, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları bildiri sorumlusu yazarın e-posta adresine gönderilecektir. Kongre web sayfasındaki “Bildiri Sonuçları” bölümünden de sonuçlar takip edilebilir.

Sunum Bilgileri
Sözlü Sunumlar
 • Slaytlarınızı hazırlarken;
  • Yediden (7) fazla satır bulunmamasına,
  • Her satırdaki kelime sayısının 5’i aşmamasına,
  • Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
  • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
  • Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmasına özen gösteriniz.
 • Kongre için hazırlanan sunum şablonunu kullanabilirsiniz
Poster Sunumlar

Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümlerde sergilenecektir. Posterlerin yerlerine tutturulması konusunda teknik destek sağlanacaktır. Belirlenen tarihte yerine asılmayan poster sunumlar bildiri özet kitabında yer almayacaktır.

Poster olarak gönderilen ve hakem değerlendirmesinde yüksek puan alan bildiriler, poster başı sözlü sunum şeklinde sunulacak ve sözlü sunum kategorisinde yer alacaktır. Belirlenen tarih ve saatte sözlü sunum yapılmayan bildiriler sözlü sunum kategorisinden çıkarılacaktır.

Konu Başlıkları
 • Adli Patoloji
 • Baş ve Boyun Patolojisi
 • Dermatopatoloji
 • Endokrin Patoloji
 • Gastrointestinal Sistem Patolojisi
 • Hematopatoloji
 • Hepatobiliyer Sistem ve Pankreas Patolojisi
 • Jinekopatoloji
 • Kardiyovasküler Sistem Patolojisi
 • Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
 • Meme Patolojisi
 • Moleküler Patoloji
 • Nefropatoloji
 • Nöropatoloji
 • Patolojide Bilişim
 • Pediatrik ve Perinatal Patoloji
 • Pulmoner Patoloji
 • Sitopatoloji
 • Üropatoloji
Gün Saat Dakika